Szukaj

REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AURELLE Z 23.12.2020r.

  1. Definicje

   Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

   1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
   2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna prowadząca
    jednoosobową działalność gospodarczą, która zawiera umowę z innym
    przedsiębiorcą bezpośrednio związaną z tą działalnością gospodarczą, ale umowa
    ta nie posiada dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności
    z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej ujawnionym w
    Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
   4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
   5. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego [nazwa sklepu];
   6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod [adresem], za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
   7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy [podmiotem prowadzącym sklep internetowy] a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
   9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
   10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
   11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
  2. Postanowienia ogólne
   1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.aurelle.com.pl.
   2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
   3. Sklep internetowy, działający pod adresem: www.aurelle.com.pl, prowadzony jest przez Furelle Izabela Jałowiecka z adresem siedziby ul. Zamenhofa 8/3, 41-902 Bytom,
    NIP: 222-008-81-04, regon: 240808650, 
   4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
    1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
    2. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
    3. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
    4. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu Internetowego.
   5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
   6. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Furelle Izabela Jałowiecka zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
   7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.aurelle.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
  3. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
   1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
   2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
   3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
   4. Furelle Izabela Jałowiecka-Święs może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
    1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
    2. dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu internetowego,
    3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Furelle Izabela Jałowiecka za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Furelle Izabela Jałowiecka.
   5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Furelle Izabela Jałowiecka.
   6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
   7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
    1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
    2. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
    3. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
    4. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla [nazwa prowadzącego],
    5. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
    6. korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
  4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
   1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
   2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.aurelle.com.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
   3. Wybór zamawianych przez Klienta Towarów dokonywany jest poprzez ich dodanie do koszyka.
   4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „np. Zamawiam z obowiązkiem zapłaty lub innego równoznacznie informującego o obowiązku zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
   5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
    1. przedmiotu zamówienia,
    2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
    3. wybranej metody płatności,
    4. wybranego sposobu dostawy,
    5. czasu dostawy.
   6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę” .
   7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Furelle Izabela Jałowiecka-Święs Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
   8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
   9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
   10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
   11. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.aurelle.com.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
   12. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych Zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sklepu internetowego) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Dostawa
   1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
   2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się przesyłką kurierską. Dostawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest darmowa.
   3. Termin realizacji dostawy wynosi do 5dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia.
  6. Ceny i metody płatności
   1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki.
   2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
    1. przelewem na numer konta bankowego iPKO 28 1020 2401 0000 0502 0542 5410 ,
    2. płatnością w systemie PayU
    3. zapłata kartą płatniczą.
    4. za pobraniem.

     Sposoby i ceny dostarczenia towaru do klienta
     1. paczkomat - cena 9,80 zł
     2. przesyłka kurierska - 16,70 zł
  1. Prawo do odstąpienia od umowy
   1. Klient, Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta mają prawo do
    odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia wydania im produktu, bez
    podawania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik
   2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować nas drogą pocztową: Furelle, Ul. Chorzowska 107, Katowice 40-101 lub drogą elektroniczną: fashion@furelleofficial.com lub telefonicznie: +48 695-300-802 o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
   3. Można skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. 3
   4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  2. Skutki odstąpienia od umowy
    1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy wszystkie otrzymane od  płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
    2. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
    3. punkt 5
 1. Reklamacje dotyczące Towarów
  1. Furelle Izabela Jałowiecka jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1] - 556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.
  2. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z
   tytułu rękojmi w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami oraz w stosunku
   do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.
  3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw gwarantowanych ustawowo, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres fashion@furelle.com. [Podmiot prowadzący sklep internetowy] zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
  4. Furelle Izabela Jałowiecka jest producentem towarów i ponosi odpowiedzialność z tytułu sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres objęty gwarancją tj. 2lata.
 2. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
  1. Furelle Izabela Jałowiecka podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
  2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Furelle Izabela Jałowiecka wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
  3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Furelle, ul. Chorzowska 107, Katowice 40-101, mailowo pod adres fashion@aurelle.com.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
  4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
  5. Furelle Izabela Jałowiecka zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.
 3. Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe
  1. Klient, który jest Konsumentem oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może w razie zainteresowania skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument oraz przedsiębiorca na prawach konsumenta może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów i np. złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Konsumenta oraz przedsiębiorcy na
   prawach konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Furelle Izabela Jałowiecka a Konsumentem, zostanie poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Furelle Izabela Jałowiecka a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Furelle Izabela Jałowiecka.
  4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Polityka Prywatności

Zachowanie poufności danych dla AURELLE jest niezwykle ważne i chcemy, aby każdy klient wiedział, w jaki sposób je przetwarzamy. Dlatego sporządziliśmy Politykę prywatności, która opisuje sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych osobowych klientów sklepu www.aurelle.com.pl

Administratorem danych osobowych klientów sklepu www.aurelle.com.pl oraz osób korzystających z serwisu www.aurelle.com.pl w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych kontrolowane są przez polską firmę Furelle Izabela Jałowiecka. Chroni ona także Twoje dane na mocy odpowiedniego prawa o ochronie danych osobowych.

Furelle Izabela Jałowiecka

ul. Zamenhofa 8/3 41-902 Bytom Polska

NIP 222-008-81-04 REGON 240808650

Zakres i cel przetwarzania danych

1. Dane osobowe klientów i osób korzystających witryny www.aurelle.com.pl przetwarzane są w celu prowadzenia sklepu www.aurelle.com.pl, a w szczególności: świadczenia usług sprzedaży, obsługi procesu rejestracji tj. czynności polegającej na założeniu przez Klienta Konta Klienta i logowania do tego konta, ewentualnego dochodzenia roszczeń, przesyłania na wskazany adres poczty elektronicznej - w formie elektronicznej - zamówionego biuletynu (newsletter), ofert handlowych oraz informacji o nowościach i promocjach, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, zapewnienia sprawnego funkcjonowania sklepu, tworzenia statystyk oglądalności podstron serwisu sklepu, dostosowania serwisu sklepu do potrzeb klientów, zawarcia i wykonywania Umowy sprzedaży produktów (włącznie z dostawą produktów) i obsługi reklamacji.

2. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, ale konieczne do świadczenia ww. usług. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, jakim obejmie dana zgoda z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w ww. ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych oraz w wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych. Klient ma prawo swobodnego dostępu (wglądu) do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i ich usunięcia z bazy danych, co należy zgłosić do administratora danych, w formie pisemnej.

Dane uzyskane podczas rejestracji w www.aurelle.com.pl oraz uzupełniane podczas transakcji zakupu

1. Każdy Klient ma możliwość obejrzenia asortymentu proponowanego przez nasz sklep bez rejestracji w systemie. W przypadku zakupu towaru sklepie www.aurelle.com.pl, można wskazać opcję założenia konta użytkownika, na którym będzie można w przyszłości obserwować swoje zamówieni oraz przeglądać historię zakupów. W tym celu musimy otrzymać niezbędne w tym procesie dane tj. imię i nazwisko oraz adres e-mail, wykorzystywany przy opcji logowania. Istnieje również możliwość realizacji zamówienia bez konieczności zakładania konta.

2. Niezbędne dane aby złożyć zamówienie w sklepie www.aurelle.com.pl to: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia sprawnej transakcji zakupu - w celu potwierdzenia realizacji zamówienia, poinformowania o ewentualnych opóźnieniach i dostarczenia wybranych produktów pod wskazany adres. www.aurelle.com.pl wystawia paragony lub faktury VAT, co należy zaznaczyć w opcji na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji niezbędne są dodatkowo: numer NIP, nazwa firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych - o podanie adresu zamieszkania. Pozostałe dane osobowe nie są wymagane.

Dane zbierane automatycznie

Podczas odwiedzania strony www.aurelle.com.pl mogą zostać zarejestrowane następujące informacje: numer IP komputera, nazwy domen, typ używanej przeglądarki i rodzaj systemu operacyjnego. Dane te są zbierane przez Google Analytics - powszechnie znany i wykorzystywany na rynku system internetowy do badania statyk odwiedzin stron internetowych udostępniany przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google korzysta z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP klienta z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

Dane zbierane jako newsletter

1. Informacje uzyskane od klienta nie są katalogowane i udostępniane podmiotom trzecim, poza przypadkami wyszczególnionymi w niniejszej Polityce Prywatności. W przypadku podjęcia decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera z www.aurelle.com.pl /opcję można zaznaczyć na formularzu zamówień bądź przy zakładaniu konta/, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie klientów. Dzięki niemu można otrzymywać najnowsze informacje o asortymencie, aktualnych promocjach i wydarzeniach ze sklepu www.aurelle.com.pl. W każdej chwili można zrezygnować z subskrypcji newslettera Aurelle instrukcje rezygnacji z newslettera zawiera każda wiadomość przesyłana przez www.aurelle.com.pl w formie newslettera. Bez zgody Klienta nie jest wysyłana żadna wiadomość drogą elektroniczną zgodnie z ustawą "o świadczeniu usług drogą elektroniczną" z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Wykorzystywanie danych

1. Wszystkie podane informacje i dane podane sklep www.aurelle.com.pl wykorzystuje wyłącznie na potrzeby realizacji zamówienia i nie przekazuje ich żadnym firmom zewnętrznym.

2. Dostęp do danych w www.aurelle.com.pl mają tylko odpowiednio przeszkolone osoby, zajmujące się bieżącą obsługą zamówień. Jeśli zostanie wybrany inny niż osobisty odbiór przesyłki, niezbędna jest pomoc kuriera, który bezpiecznie dostarczy zamówiony towar. Zostaną mu wtedy przekazane niezbędne informacje, konieczne do sprawnego dostarczenia towaru: imię i nazwisko i adres dostawy - w celu weryfikacji rzeczywistego odbiorcy zamówienia i dostarczenia produktów pod wskazany adres. Numer telefonu również jest niezbędny przy uzgodnieniu dogodnej godziny odbioru przesyłki.

3. Podczas płatności kartą kredytową na stronach www.aurelle.com.pl potwierdzamy podstawowe dane, tj. imię i nazwisko, adres aby wstępnie zweryfikować transakcję. Poprzez bezpieczne i zaszyfrowane połączenie numer karty kredytowej zna tylko wybrany przez Ciebie akceptant kart płatniczych - firma First Data Polska S.A. bądź firma PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A.

4. W sytuacji naruszenia Regulaminu zamieszczonego na naszej stronie, złamania prawa, lub gdy zaistnieje taka konieczność określona przepisem prawnym, istnieje możliwość udostępnienia danych organom wymiaru sprawiedliwości. Konieczne jest także ich udostępnienie w przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych.

Weryfikacja danych

W każdej chwili istnieje możliwość zmiany hasła, aktualizacji lub weryfikacji swoich danych po zalogowaniu się do systemu na koncie użytkownika. W opcji 'zmień swoje dane' - istnieje natychmiastowa możliwość ich edycji. Dane można zmienić także za pośrednictwem telefonu lub korespondencji e-mail .

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Aby zagwarantować, że Twoje dane zawsze będą przetwarzane wiernie, w sposób transparentny i zgodny z prawem, wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Aby skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, napisz na adres fashion@furelle.com, a w temacie wiadomości wpisz „InspektorOchronyDanychOsobowych”.

Cookies

www.aurelle.com.pl może wykorzystywać Cookies (ciasteczka), które są wysyłane przez www.aurelle.com.pl i przechowywane na komputerze Klienta w celu: utrzymania sesji klienta (po zalogowaniu), zapamiętywania dokonanych przez Ciebie zakupów, dostosowania stron sklepu do potrzeb klientów oraz innych osób korzystających z serwisu, tworzenia statystyk oglądalności serwisu, dostosowania rodzaju wyświetlanych reklam, identyfikacji, że zalogowania do serwisu facebook.com. Wykorzystywane przez www.aurelle.com.pl pliki Cookies mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku istnieje możliwość zablokowania instalowania plików cookies lub usunięcia stałych pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.www.aurelle.com.pl może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika i mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście na www.aurelle.com.pl. Witryna www.aurelle.com.pl może zawierać również „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki), które pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności reklam. Dane te są archiwizowane i wykorzystywane wyłącznie w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny i nie są łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.

Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800) informujemy, że podmiotem zamieszczającym na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies jest operator serwisu/witryny , której właścicielem jest firma Furelle Izabela Jałowiecka ul. Zamenhofa 8/3 41-908 Bytom , z pliki cookies zamieszczane i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z www.aurelle.com.pl przedsiębiorstwa: Google Inc. (pkt.10.1.d), Pliki cookies umieszczane przez te podmioty podlegają regulacją odrębnych polityk prywatności ustalonych przez te podmioty.

Zabezpieczenie danych osobowych

Przepływ informacji na stronach zawierających/pobierających dane osobowe odbywa się w szyfrowanym połączeniu SSL (Secure Socket Layer), gwarantowanym certyfikatem GeoTrust® dlatego jest całkowicie bezpieczny i niewidoczny dla osób trzecich, korzystających z Internetu.

Dane osobowe klientów www.aurelle.com.pl są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Linki zewnętrzne

www.aurelle.com.pl nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których kierują odsyłacze/linki zamieszczane na www.aurelle.com.pl.

Zmiany polityki prywatności

www.aurelle.com.pl zastrzega sobie prawo aktualizacji i zmiany polityki prywatności poprzez publikację nowej treści na swojej stronie internetowej ze względu na zmiany ulegają technologiczne, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania lub wykorzystywania danych osobowych klientów sklepu www.aurelle.com.pl , przy zasięganiu informacji, zmianach, blokowaniu lub usuwaniu danych oraz odwołaniu udzielonych zezwoleń należy zwrócić się na piśmie do:

Furelle Izabela Jałowiecka, ul. Chorzowska 107 (wejście od strony parkingu A3), 40-121 Katowice.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów